Soyuz 7 cover, signed by Gorbatko, Filipchenko, Volkov

$300.00